S T A T U T U L
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE FOTOGRAMMETRIE ŞI TELEDETECŢIE
ADOPTAT, CU AMENDAMENTE, DE CONFERINŢA GENERALĂ
DIN 22 IANUARIE 2005

CAPITOLUL 1
Definiţii şi scopuri


Art. 1. - Societatea Română de Fotogrammetrie şi Tele-detecţie(S.R.F.T.), denumită în continuare Societatea, este o organizaţie profesională şi ştiinţifică independentă, care se consacră dezvoltării teoretice şi aplicative, la nivel naţional, a fotogrammetriei şi teledetecţiei; ea continuă activitatea Comitetului Român de Fotogrammetrie şi Teledetecţie înfiinţat în anul 1964, afiliat la Societatea Internaţională de Fotogrammetrie şi Teledetecţie (I.S.P.R.S.).
Art. 2. - Societatea este persoană juridică, constituită pe durată nedeterminată şi având sediul în Bucureşti.
Art. 3. - Societatea are următoarele scopuri:
(a) organizează, periodic, congrese (conferinţe) naţionale şi mese rotunde inter- şi transdisciplinare, simpozioane pe comisii tehnice, colocvii pe grupe de lucru, însoţite ocazional de expoziţii;
(b) orientează şi sprijină cercetarea ştiinţifică în domeniile fotogrammetriei şi teledetecţiei; dezvoltă aplicaţiile acestor domenii de activitate prin comisiile tehnice şi grupe de lucru;
(c) contribuie la răspândirea, pe plan naţional şi internaţional, a rezultatelor cercetărilor, a informaţiilor asupra progresului tehnic, ca şi asupra evoluţiei şi stadiului aplicaţiilor în fotogrammetrie şi teledetecţie:
-prin editarea şi difuzarea unui buletin (revistă), care este publicaţia oficială a Societăţii;
-prin stimularea apariţiei articolelor, comunicărilor, şi referatelor ştiinţifice ale membrilor săi în alte buletine, reviste, volume sau anale de specialitate;
(d) încurajează publicarea articolelor consacrate educării marelui public privind beneficiile şi serviciile oferite de fotogrammetrie-teledetecţie în publicaţii de cultură tehnică generală; stabileşte şi recomandă un cod de etică în cadrul profesiunii; sprijină elaborarea de standarde în domeniile de specialitate;
(e) iniţiază excursii de studii sau vizite de documentare în ţară şi peste hotare;
(f) sprijină participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, precum şi efectuarea schimbului de publicaţii de specialitate cu alte ţări;
(g) susţine organizarea cursurilor de perfecţionare în specialitate şi recomandă trimiterea la specializare în străinătate a tinerilor cu preocupari în domeniu;
(h) colaborează cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale de specialitate sau din domenii înrudite, la nivel naţional şi internaţional.

CAPITOLUL 2
Membrii Societăţii

Art. 4. - Calitatea de membru al Societăţii o au persoanele care activează în domeniile fotogrammetriei şi teledetecţiei, care recunosc statutul şi cotizează cu regularitate.

Art. 5. - Societatea are trei categorii de membri:
(a) membri individuali;
(b) membri susţinători (instituţii, firme, laboratoare, etc);
(c) membri de onoare;
(d) preşedinte de onoare.

Art. 6. - Membrii individuali ai Societăţii au următoarele drepturi:
(a) să participe la activităţile desfăşurate de Societate;
(b) să aleagă şi să fie aleşi în organele şi organismele de conducere;
(c) să ia parte la manifestările naţionale şi internaţionale;
(d) să obţină abonamente cu reducere de preţ la publicaţia oficială a Societăţii;
(e) să fie scutiţi de taxa de participare la manifestările ştiinţifice organizate de Societate;
(f) să aibă sprijinul Societăţii în înscrierea, ca membri activi, la unele societăţi internaţionale şi în achiziţionarea de cărţi şi reviste de specialitate din străinătate;
(g) să aibă acces la sistemul informaţional al Societăţii (schimb de publicaţii, programe, buletine, etc);
(h) să beneficieze de facilităţile posibile în organizarea de excursii de studii şi vizite de documentare în ţară şi peste hotare.

Art. 7. - Membrii individuali ai Societăţii au următoarele obligaţii:
(a) să desfăşoare o activitate tehnico-ştiinţifică şi aplicativă susţinută în domeniile fotogrammetriei şi teledetecţiei;
(b) să aibă iniţiative organizatorice şi să îndeplinească sarcini instituţionale, încredinţate de Societate;
(c) să prezinte comunicări, referate şi recenzii tehnico-ştiinţifice în cadrul manifestărilor naţionale şi internaţionale, precum şi în cadrul publicaţiilor de specialitate;
(d) să achite, cu regularitate, cotizaţia anuală de membru; 2

CAPITOLUL 3
Organele de conducere

Art. 8. - Organele de conducere ale Societăţii sînt urmă-toarele:
(a) conferinţa generală;
(b) comitetul de conducere;
(c) biroul executiv;

Art. 9. - Organul suprem de conducere a Societăţii este conferinţa generală a membrilor; ea se întruneşte, cel puţin, o dată la patru ani.

Art. 10. - Conferinţa generală, legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Societăţii, are următoarele atribuţii:
(a) analizează şi aprobă activitatea comitetului de conducere şi a comisiei de cenzori;
(b) ia hotărîri asupra direcţiilor de dezvoltare a activităţilor Societăţii, precum şi asupra gestiunii fondurilor sale, prin vot deschis, cu majoritate simplă;
(c) alege, o dată la patru ani, comitetul de conducere şi comisia de cenzori, prin vot secret;
(d) adoptă, prin vot deschis, cu majoritate simplă, rezoluţii cu caracter de recomandare în probleme etice şi profesionale generale, la propunerea oricărui grup de cinci membri ai Societăţii;
(e) aprobă prin vot deschis cu majoritate simplă componenţa comisiei ad-hoc pentru organizarea alegerilor la propunerea preşedintelui în exerciţiu al Societăţii;
(f) revocă membrii ai organelor de conducere şi din organismele funcţionale;
(g) modifică statutul Societăţii.

Art. 11. - Organul de conducere al Societăţii între Conferinţele generale este comitetul care, constituit din preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi preşedinţii comisiilor tehnice, se întruneşte trimestrial sau ori de cîte ori este nevoie.

Art. 12. - Comitetul de conducere, legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, are următoarele atribuţii:
(a) urmăreşte îndeplinirea sarcinilor statutare ale Societăţii;
(b) aplică hotărârile conferinţei generale;
(c) convoacă conferinţa generală;
(d) analizează programele de lucru şi rapoartele comisiilor tehnice;
(e) stabileşte componenţa colegiului de redacţie a publicaţiei oficiale;
(f) aprobă primirea de noi membri ai Societăţii.

Preşedintele şi vicepreşedinţii comitetului de conducere reprezintă Societatea în raporturile cu alte persoane juridice din ţară şi organizaţii profesionale neguvernamentale din străinătate.
Comitetul de conducere poate da mandat de reprezentare membrilor 3
Societăţii, cu ocazia participării lor la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Membrii comitetului de conducere pot avea cel mult două mandate consecutiv în funcţia pe care o deţin.
Pentru a se asigura continuitatea în conducerea Societăţii, preşedintele pentru care incetează mandatul poate deveni, fără alegere, vicepreşedinte în noul comitet de conducere.

Art. 13. - In intervalul dintre şedinţele comitetului, activitatea operaţională a Societăţii este condusă de un birou executiv, format din preşedintele comitetului, cei doi vicepreşedinţi, secretarul şi trezorierul, care se întruneşte ori de cîte ori este nevoie sau celpuţin o dată pe lună.

Art. 13bis. - Biroul executiv poate promova prin delegare, până la urmatoarea Conferinţă generelă, noi membri în conducerea Societăţii, înlocuind pe cei care şi-au dat demisia, au decedat sau nu-şi îndeplinesc atribuţiile ce le revin.

Art. 14. - Societatea este structurată conform Comisiilor tehnice ale Societăţii Internaţionale de Fotogrammetrie şi Teledetecţie (I.S.P.R.S.) ca număr şi conţinut (tematic).

Art. 15. - Fiecare comisie tehnică, constituită pe bază de opţiune a membrilor, ia hotărîri prin vot deschis, cu majoritate simplă şi are următoarele atribuţii:
(a) alege secretarul şi 3 membri ai conducerii comisiei;
(b) formează, după consultarea membrilor conducerii comisiei, la propunerea preşedintelui, grupe de lucru pe tematici tehnice şi nuclee sau laboratoare de specialitate;
(c) stabileşte responsabilii grupelor de lucru din rândul membrilor aleşi ai comisiei.

Art. 16. - Conducerea comisiei tehnice, care este formată din preşedinte, secretar şi membri, are următoarele atribuţii:
(a) întocmeşte programul de lucru al comisiei pe baza pro-punerilor grupelor de lucru;
(b) elaborează studii şi unele aplicaţii în cadrul grupelor de lucru;
(c) organizează, la nivelul comisiei tehnice - simpozioane, iar la nivelul grupelor de lucru - colocvii;
(d) recomandă tineri ce lucrează în domeniu pentru specializare în ţară şi străinătate.

Art. 17. - Comisia ad-hoc pentru organizarea alegerilor este formată din cinci membri care aleg un raportor şi are următoarele atribuţii:
(a) strînge toate propunerile şi autopropunerile pentru fiecare mandat al organelor şi organismelor de conducere (preşedintele comitetului, cei doi vicepreşedinţi şi secretarul său, preşedinţii comisiilor tehnice şi membrii comisiei de cenzori), venite din partea membrilor individuali convocaţi în conferinţa generală;
(b) completează buletinele de vot, potrivit funcţiunilor de mai sus, cu propunerile (autopropunerile) nominale, indiferent de numărul candidaţilor; 4
(c) efectuează numărătoarea voturilor exprimate în mod secret şi raportează rezultatele alegerilor pe funcţii, în ordinea voturilor acordate nominal.

Art. 18. - Controlul gestiunii Societăţii se face de către un cenzor, iar în cazul depăşirii unui număr de 100 de membri ai S.R.F.T., acest control este realizat de o comisie de cenzori compusă din 3 membri, dintre care se alege un raportor.

Art. 19. - Colegiul de redacţie al publicaţiei oficiale a Societăţii se compune din redactor şef, secretar de redacţie şi 5-7 membri.

Art. 20. - Secretariatul tehnic, condus de secretarul Societăţii, este format din trei persoane: traducător, casier şi dactilografă, care pot să nu fie membri ai Societăţii.

CAPITOLUL 4
Fondurile şi patrimoniul

Art. 21. - Fondurile şi patrimoniul Societăţii se formează din:
(a) taxa de înscriere - 10 lei;
(b) cotizaţia membrilor individuali – 10 lei (pentru membrii studenţi - reducere 50%);
(c) venituri din publicarea buletinului sau revistei oficiale a Societăţii şi a reclamelor diferitelor institute de profil sau firme din străinătate;
(d) bunuri mobile şi imobile ale Societăţii;
(e) donaţii şi alte venituri.

CAPITOLUL 5
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22. - Comitetul de conducere aprobă şi modifică Regulamentul de funcţionare al publicaţiei oficiale a Societăţii.

Art. 23. - În funcţie de amploarea lucrărilor, membrii secretariatului tehnic vor putea fi angajaţi ca salariaţi cu aprobarea Conferinţei generale a Societăţii (Comitetul de conducere poate aproba indemnizaţii de pînă 50 lei lunar pentru casierie şi lucrări de dactilografiere).

Art. 24. - Pierderea calităţii de membru individual al Societăţii se aprobă prin vot deschis cu majoritate simplă, în cadrul Conferinţei generale, potrivit următoarelor condiţii:
(a) la solicitarea unui grup de membri;
(b) prin excludere, la propunerea Comitetului de conducere.

Art. 25. - Dizolvarea Societăţii poate fi hotărâtă de conferinţa generală, convocată anume în acest scop; transferul fondurilor şi a patrimoniului mobil şi imobil se va face către o asociaţie profesională de profil.
Art. 26. - Societatea poate intra într-o federaţie de asociaţii profesionale din domeniul geodeziei, păstrându-şi însă identitatea şi afilierea la Societatea Internaţională de Fotogrammetrie şi Teledetecţie (I.S.P.R.S.)