Contact
B-dul Lacul Tei 124, Sector 2,
RO-020396 Bucharest, ROMANIA
Tel. +40 21 242 1208/164,
Fax. +41 21 242 0781,
E-mail srft1969@gmail.com

CODUL ETICII
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FOTOGRAMMETRIE ŞI TELEDETECŢIE


Cinstea, dreptatea şi politeţea în relaţiile dintre oameni reprezintă principiile pe care se bazează etica. Fiecare persoană implicată în utilizarea, promovarea şi dezvoltarea fotogrammetriei şi teledetecţiei trebuie să accepte aceste principii ca un set de reguli dinamice pentru conduita şi modul său de viaţă.
În consecinţă, fiecare persoană care desfăşoară o activitate în domeniul fotogrammetriei şi teledetecţiei trebuie să se preocupe de obţinerea unor rezultate cât mai bune în practicarea profesiunii şi să cultive cele mai înalte standarde de conduită etică în relaţiile cu persoanele din conducerea instituţiei, cu colaboratorii şi cu beneficiarii.
De asemenea, are obligaţia de a-şi exercita profesia conform prevederilor legale în vigoare, a normelor şi instrucţiunilor de specialitate în domeniul fotogrammetriei şi teledetecţiei, dar şi a altor norme care au legatură cu profesia sa, din domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei şi sistemelor informaţionale geografice.
În acest sens, va trebui să se conformeze următoarelor norme de coduită profesională, morală şi etică:
1. să fie ghidat în întreaga sa activitate profesională de cele mai înalte principii, să fie un administrator sau un angajat devotat în toate problemele conducerii instituţiei sau beneficiarilor;
2. să-şi construiască reputaţia profesională pe baza meritelor, efortului şi performanţelor proprii, fără a leza prestigiul altui coleg; concurenţa între specialişti trebuie să se bazeze pe competenţă şi calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor, respectând dreptul de autor al fiecăruia;
3. să preia numai acele responsibilităţi pentru care este calificat prin pregătire, specializare şi experienţă şi să folosească sau să-şi ofere serviciile de consultant pentru a servi cât mai bine interesele instituţiei şi ale beneficiarilor;
4. prin activitatea sa, să contribuie la consolidarea prestigiului şi reputaţiei profesiunii, prin perfecţionarea profesională proprie, prin schimb de experienţă cu alte persoane (din domeniu, sau din alte domenii), prin crearea de condiţii pentru perfecţionarea, specializarea şi promovarea profesională a persoanelor care lucrează sub conducerea sa şi prin promovarea principiului recompensării echitabile pentru munca prestată;
5. să contribuie la dezvoltarea cercetării şi promovarea noilor tehnologii în domeniul său de activitate;
6. să recunoască interesele şi drepturile celorlalţi specialişti din domeniu;
7. să acorde credit profesional celorlalte persoane sau firme, pentru contribuţiile proprii;
8. să nu concureze neprincipial nici o persoană care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fotogrammetriei şi teledetecţiei prin criticarea publică a acesteia, prin exercitarea de influenţă sau presiune, prin solicitarea de favoruri sau recompense materiale;
9. să facă publică nerespectarea de către un membru al SRFT a oricăreia dintre cerinţele enumerate mai sus, dacă nu a reuşit, în prealabil, să corecteze situaţia pe cale amiabilă.